Vande Diensten

Ghelijck het Ampt der Christelijcke Overheden is / den H. Kercken-dienst in alle manieren te bevorderen / den selven met haer exempel den onderdanen te recommanderen / eñ den Predicanten / Ouderlingen eñ Diaconen in alle voorvallende noodt de hant te biedê / ende by hare goede ordeningen te beschermen ; Alsoo zijn alle Predicantê / Ouderlinghen ende Diaconen schuldigh de gantsche Gemeente vlijtighlijck eñ oprechtighlijck in te scherpen de ghehoorsaemheyt / liefde eñ eerbiedinghe die sy den Magistraten schuldigh zijn : ende zullen alle Kerckelijcke persoonen met haer goet exempel in desen de Ghemeente voor gaen / ende door behoorlijck respect eñ correspondentie / de gunst der Overheden tot de Kercken zoecken te verwecken ende te behouden : ten eynde een yeder het zijne in des Heerê vreese / aen wederzijden doende / alle achterdencken eñ wantrouwen moge werden voorgecomê / eñ goede eendracht tot der Kercken welstant onderhouden.