Vande Diensten

Der Diakenen eygen Ampt is / de Aelmoessen ende ander Armen-goederen neerstelijck te versamelen / ende de selve ghetrouwelijcken eñ vlijtighlijck naer den eysch der behoeftighen / beyde der Inghesetenê ende vreemden met ghemeyn advijs uyt te deelen / de benauden te besoecken ende te vertroosten / ende wel toe te sien dat de Aelmoessen niet misbruyckt en worden / waer van sy rekeninge sullen doen inden Kercken-Raet / ende oock (soo yemandt daer by wil zijn) voor der Gemeenten / tot sulcken tijdt als het de Kercken-Raet goet vinden sal.