Vande Diensten

Een Dienaer eens Wettelijcken beroepen zijnde / mach die Ghemeynte daer hy sonder Conditie aenghenomen is / niet verlaten / om elders een beroepinge aen te nemê / sonder bewilligingh des Kercken-Raedts met de Diaconen / ende de ghene die te voren in dienst eñ Ouderling-schap ende Diaken-schap gheweest zijn / mitsgaders die van de Magistraet / ende met voorweten vande Classe / ghelijck oock geen ander Kercke hem sal moghen ontvanghen / eer hy wettelijcke getuygenisse zijns afscheyts vande Kercke eñ Classe / daer hy gedient heeft / verthoont hebbe.