[Cap. I.] De Collegiis ac Prouinciarum Classibus.

= De colleges en de classes van de provincies.

Ac item de prouinciarum rata et aequabili per classes seu paroecias distributione, de singularum classium sigillatim atque omnium vniversim ratis conuentibus, eorundemque ordine, ratione, authoritate, censura:

= En net zo [de beslissing] over de vaste en billijke indeling van de provincies in classes of parochies, de geregelde bijeenkomsten van elke classis afzonderlijk en van alle classes in het algemeen, hun orde, regeling, gezag, opzicht.