Van de kerkelijke vergaderingen

Classis

De classicale vergaderingen bestaan uit de kerken van het classicaal ressort, die elk een dienaar des Woords en een ouderling, voorzien van deugdelijke geloofsbrieven, afvaardigen. De classis vergadert minstens tweemaal per jaar op plaats en tijd door de vergadering vast te stellen. In deze vergaderingen berust het voorzitterschap, òf beurtelings òf na verkiezing, bij de dienaren des  Woords, met dien verstande dat dezelfde persoon niet tweemaal achtereen mag worden gekozen.
Verder vraagt de preses in het begin van de vergadering bij de afgevaardigden van iedere gemeente naar de goede voortgang van het gemeentelijke leven, waarbij o.a. aandacht wordt gegeven aan de zondagse erediensten en de  taakvervulling van de kerkenraad; ook zal de preses vragen of er iets is waarin de kerkenraad oordeel en hulp van de classis nodig heeft.
Tenslotte worden in de laatste vergadering vóór de particuliere synode de afgevaardigden naar deze synode gekozen.
Aan het einde van iedere vergadering zal een kerk — bij voorkeur bij toerbeurt — worden aangewezen om de volgende classicale vergadering bijeen te roepen.