Van de diensten

Onder de dienaren des Woords zal gelijkheid gehouden worden aangaande de lasten van hun dienst, mitsgaders ook in andere dingen, zoveel mogelijk is, volgens het oordeel van de kerkenraad, en (dies van node zijnde) van de classis; hetwelk ook in ouderlingen en diakenen te onderhouden is.