Van de diensten

Nopens de dienaren die, nu alreeds in de dienst des Woords zijnde, tot een andere gemeente beroepen worden, zal desgelijks zodanige beroeping (met correspondentie als voren) geschieden, zowel in de steden als ten plattelande, bij de kerkenraad en de diakenen met advies of approbatie van de classis, alwaar de voorzeide beroepenen vertonen zullen goede kerkelijke attestatie van leer en leven; en alzo (bij de magistraat van de plaats respectievelijk geapprobeerd en) aan de gemeente de tijd van veertien dagen voorgesteld zijnde, als boven, zullen ze met voorgaande stipulatiën en gebeden bevestigd worden. (Onverkort, in hetgeen hiervoor gezegd is, iemands deugdelijk recht van presentatie of enig ander recht, voor zoveel het stichtelijk kan worden gebruikt, zonder nadeel van Gods kerk en goede kerkenorde, waarop de hoge overheden en synoden der respectieve provinciën wel gelieven te letten, en ten beste van de kerken nodige orde te stellen).