|82|

Literatuur

 

Acta van de Nederlandsche synoden der zestiende eeuw, verzameld en uitgegeven door F.L. Rutgers, ’s-Gravenhage 1899.
Alderliesten, P., K. Kruiger, A. van der Lugt, ‘Op weg naar een zakelijke kerkenraad...!?’, in: Dienst, 41 (1993), 167-180.
Bakhuizen van den Brink, J.N., C.C. de Bruin, W.F. Dankbaar, Handboek der Kerkgeschiedenis. Deel I - De kerk tot Gregorius de Grote, Leeuwarden 19795.
Berg, J.S. van den, B. Bos, J. Lenting, M. te Velde, Nieuw Bestuurs-Concept voor de brede kerkenraad, Zwolle 2000.
Boon, R., Apostolisch ambt en reformatie. Primair probleem der oecumene, Nijkerk 1965.
Borght, E.AJ.G. van der, Het ambt her-dacht. De Gereformeerde ambtstheologie in het licht van het rapport Baptism, Eucharist and Ministry (Lima, 1982) van de theologische commissie Faith and Order van de Wereldraad van Kerken, Zoetermeer 2000.
Bornkamm, G., ‘Presbus, presbuteros, presbutes, sumpresbuteros, presbuterion, presbeuo’, in: G. Kittel, G. Friedrich, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. Sechster Band, Stuttgart 1959, 651-683.
Bouwman, H., Gereformeerd Kerkrecht. Twee delen, Kampen 1928-1934.
Bruggen, J. van, Ambten in de apostolische kerk. Een exegetisch mozaïek, Kampen 1984.
Bucer, M., ‘Von der waren Seelsorge und dem rechten Hirtendienst, wie derselbige in der Kirchen Christi bestellet und verrichtet werden solIe’, in: Martini Buceri Opera Omnia. Series I, Martin Bucers Deutsche Schriften. Band 7, Schriften der Jahre 1538-1539, Gütersloh 1964.
Calvijn, J., ‘Institutionis Christianae religionis 1559 librum IV', in: P. Barth, G. Niesel (ed.), Joannis Calvini Opera Selecta V, München 19622.
Campbell, R. Alastair, The Elders. Seniority within Earliest Christianity, Edinburgh 1994.
Coertzen, P., Gepas en ordelik. ’n Teologiese verantwoording van die orde vir en in die kerk, Pretoria 1991.
De Nederlandse Belijdenisgeschriften, uitgegeven in opdracht van de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Generale

|83|

Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, ’s-Gravenhage, 19905.
Eickhoff, K., Gemeinde entwickeln für die Volkskirche der Zukunft. Anregungen zur Praxis, Göttingen 1992.
Fagerberg, H., ‘Amt / Ämter / Amtsverständnis VI. Reformationszeit’, in: Theologische Realenzyklopedie. Band 2, Berlin / New-York 19783, 552-574.
Fagerberg, H., ‘Amt / Ämter / Amtsverständnis VII. Von ca. 1600 bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts’, in: Theologische Realenzyklopedie. Band 2, Berlin / New-York 19783, 574-593.
Foerster, L.W., ‘Exestin, exousia, exousiazo, katexousiazo’, in: G. Kittel, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. Zweiter Band, Stuttgart 1935, 810-815.
Ganoczy, A., Ecclesia Ministrans. Dienende Kirche und Kirchlicher Dienst bei Calvin, Freiburg 1968.
Ginkel, A. van, De ouderling. Oorsprong en ontwikkeling van het ambt van ouderling en de functie daarvan in de Gereformeerde kerk der Nederlanden in de 16e en 17e eeuw, Amsterdam 1975.
Graafland, C, Gedachten over het ambt, Zoetermeer 1999.
Hanson, R.P.C., ‘Amt / Ämter / Amtsverständnis V. Alte Kirche’, in: Theologische Realenzyklopedie. Band 2, Berlin / New-York 19783, 533-552.
Hendriks, A.N., Die alles in allen volmaakt. Een bundel praktisch-theologische opstellen, Haarlem 1990.
Hendriks, A.N., Met het oog op de gemeente. Populair-theologische bijdragen, Kampen 1991.
Hendriks, J., Gemeente als herberg. De kerk van 2000 — een concrete utopie, Kampen 1999.
Huh, S.G., Presbyter in volle rechten. Het debat tussen Charles Hodge en H. Tornwell over het ambt van ouderling, Groningen 1972.
Huijser, Ph.J., De ouderling en de prediking, Kampen 1959.
Koole, D., W.H. Velema (red.), Uit liefde tot Christus en Zijn gemeente. Een handreiking aan de ouderling, Kampen 1982.
Koole, D., W.H. Velema (red.), Zichtbare liefde van Christus. Het diakonaat in de gemeente, Kampen 1991.
Möller, Chr., Lehre vom Gemeindeaufbau. Band 1: Konzepte, Programme, Wege, Göttingen 1987.
Möller, Chr., Lehre vom Gemeindeaufbau. Band 2: Durchblicke, Einblicke, Ausblicke, Göttingen 1990.
Op weg naar een nieuwe kerkenraadsstructuur. Eindrapport van de commissie kerkenraadsstructuur van de Christelijke Gereformeerde Kerk Groningen, Groningen 1999.

|84|

Organisatie- en beleidshandboek van de Christelijke Gereformeerde Bethelkerk te Veenendaal, Veenendaal 2001.
Quant, D., Voor een ambt in de kerk staat men niet meer in de rij, in: Ambtelijk Contact, 42 (2003), 331-340.
Ridderbos, H., Paulus. Ontwerp van zijn theologie, Kampen 19785.
Roloff, J., ‘Amt / Ämter / Amtsverständnis IV. lm Neuen Testament’, in: Theologische Realenzyklopedie. Band 2, Berlin / New-York 19783, 509-533.
Schweizer, E., Gemeinde und Gemeindeordnung im Neuen Testament, Zürich 1959.
Spijker, W. van ’t, De ambten bij Martin Bucer, Kampen 19872.
Spijker, W. van ’t, W. Balke, K. Exalto, L. van Driel (red.), De Kerk. Wezen, weg en werk van de kerk naar reformatorische opvatting, Kampen 1990.
Spijker, W. van ’t, L.C. van Drimmelen (red.), Inleiding tot de studie van het kerkrecht, Kampen z.j.
Trimp, C., Inleiding in de ambtelijke vakken, Kampen 19892.
Trimp, C., Ministerium. Een introductie in de reformatorische leer van het ambt, Groningen 1982.
Trimp, C., Zorgen voor de gemeente. Het ambtelijke werk van ouderlingen en diakenen toegelicht, Kampen 19975.
Velde, M. te, Gemeenteopbouw 1. Doelgericht en samenhangend werken in de christelijke gemeente, Barneveld 19922.
Versteeg, J.P., Geest, ambt en uitzicht. Theologische opstellen, Kampen 1989.