Herziening van de kerkorde. Besluit over art. 60-68

Art. 345. De synode besluit de artikelen 60-68 van de herziene kerkorde (met weglating van artikel 68) als volgt vast te stellen:

 

d. De generale synode

Artikel 60

Het ressort van de generale synode wordt gevormd door de gezamenlijke kerken van de particuliere synoden.

Artikel 61

1. Naar de generale synode vaardigt elke particuliere synode twee dienaren des Woords en twee ouderlingen af, alsook in het artikel 47, lid 1, bedoelde geval een diaken.
2. De hoogleraren van de Theologische Hogeschool en van de theologische faculteit van de Vrije Universiteit zullen overeenkomstig de door de generale synode vastgestelde bepalingen zitting hebben als praeadviserende leden.

Artikel 62

1. De generale synode komt om de twee jaren in de regel beurtelings binnen elk van de ressorten der particuliere synoden in Nederland bijeen.
2. De synode kan haar zittingen verdagen, met dien verstande dat de voortgezette zittingen zich niet mogen uitstrekken over een periode, welke verder gaat dan de tijd, waarop de particuliere synoden, die de afgevaardigden benoemd hebben, opnieuw haar gewone bijeenkomst plegen te houden.

Artikel 63

1. Het oordeel over de vraag, of het nodig is de generale synode te doen samenkomen binnen de twee jaren, staat aan de particuliere synode van welke de roepende kerk deel uitmaakt.
2. De roepende kerk is evenwel tot samenroeping verplicht, indien het verzoek daartoe ingediend wordt door tenminste vijf classes, welke behoren tot tenminste twee particuliere synoden, of door een deputaatschap, dat, ter behandeling van een bepaalde zaak, daartoe door de synode gemachtigd is.

Artikel 64

1. Tot de taak van de generale synode behoort met name de aanwijzing van de door de kerken te gebruiken Bijbelvertaling en de vaststelling van de belijdenisgeschriften, van de kerkorde, van het psalm- en gezangboek, van de liturgische formulieren en van de orde van dienst.
2. De generale synode zal ten aanzien van deze zaken geen definitieve beslissingen nemen, zonder de mindere vergaderingen in de gelegenheid te hebben gesteld van haar gevoelen blijk te geven. Voorts zal een dergelijke beslissing een meerderheid van twee derde der uitgebrachte stemmen behoeven.

Artikel 65

De leden van het moderamen van de generale synode zullen, na de sluiting van haar zittingen, als haar deputaten de kerken vertegenwoordigen of doen vertegenwoordigen in alle gevallen, waarvoor geen andere deputaten aangewezen zün, en waarin zij dit wenselijk achten, en voorts alles verrichten, wat in de huishoudelijke regeling van de generale synode ten aanzien van hun taak is bepaald, zulks onder verantwoording aan de eerstvolgende synode.

Artikel 66

De taak om onder buitengewone omstandigheden, als in tijden van oorlog, van algemene volksrampen en van grote druk voor de kerk of ook in tijden van grote zegen voor kerk, volk en land, dagen of uren van boete, gebed of dankzegging uit te schrijven alsook om getuigenissen op te stellen, zal de generale synode toevertrouwen aan deputaten, die door haar worden benoemd en wel uit elk van de particuliere synoden in Nederland beurtelings een dienaar des Woords of een ouderling, volgens de door haar vastgestelde regeling.

Artikel 67

1. De generale synode kan, voor het uitvoeren van allerlei besluiten en voor het uitbrengen van adviezen, deputaten benoemen.
2. Deze deputaten ontvangen welomschreven opdrachten van de synode en zijn daaraan gebonden. Zij zullen van hun handelingen rapport uitbrengen aan de eerstvolgende synode, tenzij anders bepaald wordt. Zij zijn verplicht hun uitgaven te houden binnen de grenzen van de hun toegestane bedragen.