Herziening van de kerkorde. Besluit over art. 51-54

Art. 341. De synode besluit de artikelen 51-54 van de herziene kerkorde als volgt vast te stellen:

 

b. De classis

Artikel 51

1. Het ressort van een classis wordt gevormd door tenminste zes in elkanders nabijheid gelegen kerken.
2. Indien het aantal kerken meer dan twintig bedraagt, zal, en indien het meer dan twaalf bedraagt, kan tot splitsing van het ressort van een classis worden overgegaan.
3. Splitsing van het ressort van een classis en wijziging in zijn omvang kunnen niet tot stand komen zonder de medewerking en het goedvinden van de particuliere synode.

Artikel 52

1. Naar de classis vaardigt de kerkeraad van elke kerk een dienaar des Woords en een ouderling af, of indien de kerk vacant is, twee ouderlingen alsook in het in artikel 47, lid 1, bedoelde geval een diaken.
2. Ook ambtsdragers, die niet afgevaardigd zijn, kunnen door de vergadering worden toegelaten als adviserende leden.

Artikel 53

1. De classis komt tenminste eens in de drie maanden bijeen ter behandeling van de voorkomende zaken.
2. Met name behoort het tot haar werkzaamheden toe te zien, dat de kerken haar roeping en taak nakomen, zoals die in de kerkorde staat omschreven, advies en hulp te bieden aan de kerkeraden, in het bijzonder deze bij gebleken behoefte in staat te stellen een dienaar des Woords te beroepen, en de grenzen tussen de kerken van haar ressort vast te stellen.
3. De taak van het afgeven en het in ontvangst nemen van het getuigenis van vertrek alsmede van het verlenen van approbatie kan de classis, voor de periode tussen haar gewone bijeenkomsten, toevertrouwen aan twee of meer kerken. Deze kerken zullen van de voor dat doel te houden bijeenkomst kennis geven aan de overige kerken, in geval van ingebrachte wettige bezwaren geen beslissing nemen en voorts van haar handelingen op de eerstvolgende bijeenkomst der classis verantwoording afleggen.

Artikel 54

1. De classis zal ieder jaar in een van haar bijeenkomsten tenminste twee van de meest ervaren en geschikte dienaren des Woords aanwijzen, om in alle kerken visitatie te verrichten. De classis kan naast deze dienaren des Woords een voor die taak bekwame ouderling aanwijzen.
2. De visitatoren zullen onderzoeken, of de ambtsdragers zowel persoonlijk als gezamenlijk hun taak getrouw vervullen, zich houden aan de zuivere leer, de bepalingen van de kerkorde en de overige besluiten der meerdere vergaderingen onderhouden en naar vermogen het hunne doen om met woorden en werken de opbouw en de uitbreiding der gemeente te bevorderen. Voorts zullen zij nalatigen broederlijk vermanen, en allen met raad en daad bijstaan.
3. De visitatoren zullen van hun bevindingen schriftelijk rapport uitbrengen aan de classis.