Hoofdstuk 4

Het vermaan en de tucht van de kerk

III. Het vermaan en de tucht over de ambtsdragers

Artikel 119

Ten opzichte van een dienaar des Woords zal een maatregel van schorsing genomen worden óf door de kerkenraad van de gemeente, waaraan hij verbonden is, tezamen met de kerkenraad van de volgens de classicale regeling aangewezen naburige gemeente, óf door de classis, bij welke de kerkenraad de zaak aanhangig heeft gemaakt.