Ordinantie voor het verband met andere Kerken.

 

I. Het verband met andere Kerken.

Artikel 3.

Bijzondere betrekkingen met andere Kerken.

Lid
1

Ten aanzien van Kerken buiten Nederland, waarmede de Hervormde Kerk door bijzondere banden van belijdenis of geschiedenis is verbonden, kan de generale synode besluiten, dat
de lidmaten en leden van deze Kerken, die zich in Nederland vestigen op een door die Kerken afgegeven attestatie of bewijs als lidmaten in het lidmatenboek of als leden in het register van de Hervormde gemeente hunner nieuwe woonplaats werden ingeschreven;
de in het lidmatenboek of register ener Hervormde gemeente ingeschrevenen bij verhuizing naar het land van een dier betrokken Kerken, een attestatie of bewijs ontvangen, terwijl van hun verhuizing wordt kennis gegeven aan een door de betrokken Kerk aangewezen centraal adres;
de dienaren des Woords dezer Kerken, van geval tot geval, met toestemming van het breed moderamen der synode, met inachtneming van art. 10 van de ordinantie voor de opleiding en de vorming van de dienaren des Woords en naar normen, door de generale synode vast te stellen, gerechtigd zijn zich beroepbaar te stellen in de Nederlandse Hervormde Kerk, terwijl zij daarin het recht hebben tot de bediening van Woord en sacramenten.