Ordinantie voor het diaconaat.

 

IV. Diaconale instellingen.

Artikel 15.

Locale diaconale instellingen.

Lid
1

Het college van diakenen kan, indien aard of omvang van een onderdeel van zijn arbeidsveld de behoefte daaraan doet gevoelen, voor dat onderdeel afzonderlijke instellingen in het leven roepen bij een besluit, dat de goedkeuring behoeft van de provinciale diaconale commissie en bepalingen bevat omtrent de omvang van dat afzonderlijk terrein, het orgaan, dat voor de arbeid van die instelling verantwoordelijkheid draagt, de plichten en bevoegdheden van dat orgaan en de regeling van de geldelijke zaken.