Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VII. Indeling van de gemeenten in ringen en classes en van de gemeenten en classes in kerkprovincies.

Artikel 33.

Wijziging van de kerkelijke indeling.

Lid
4

Wijzigingen in de kerkelijke indeling worden niet aangebracht dan op verzoek van of na overleg met de betrokken kerkeraden, brede ministeries of brede moderamina der classicale vergadering of provinciale kerkvergadering.