I. De diensten

Ontslag uit de dienst om gewichtige redenen

Indien een predikant om gewichtige redenen zijn gemeente niet langer kan dienen, zonder dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan een zonde die tuchtwaardig maakt, zal hem ontslag kunnen worden verleend, echter niet zonder goedkeuring van de regionale vergadering van het ressort waartoe zijn gemeente behoort, en met bewilliging van een genabuurde regionale vergadering.
Aan deze vergadering zal ook de beslissing staan of de betrokkene al dan niet beroepbaar blijft.
In overleg met de regionale vergadering zal de kerkeraad een regeling treffen voor het levensonderhoud gedurende de tijd dat de ontslagen dienaar niet door een andere gemeente beroepen is of door andere arbeid in eigen levensonderhoud kan voorzien. Deze regeling zal in het algemeen een tijdelijk karakter dragen.