Herziening van de kerkorde. Besluit over art. 82-86

Art. 352. De synode besluit de artikelen 82-86 (met uitzondering van de artikelen 82 en 83) van de herziene kerkorde als volgt vast te stellen:

 

II. Catechese

Artikel 84

1. Aan de kinderen der gemeente en aan anderen, die dit begeren, wordt in de leer der kerk onderricht gegeven om hen voor te bereiden tot de openbare belijdenis des geloofs en tot het vervullen van hun roeping ten opzichte van de kerk en de wereld.
2. Dit onderricht betreft het verstaan van de Heilige Schrift, de belijdenis en geschiedenis van de kerk alsmede de hedendaagse openbaring van het kerkelijk leven, inzonderheid in het werk van evangelisatie en zending.

Artikel 85

De catechese wordt gegeven in opdracht en onder toezicht van de kerkeraad, in de regel door een dienaar des Woords.

Artikel 86

1. De catechese wordt gegeven in directe aansluiting aan de Heilige Schrift; als voornaamste leerboek zal daarbij dienst doen de Heidelbergse Catechismus.
2. Voor het overige is de keuze van de leerboeken en de andere leermiddelen toevertrouwd aan de dienaar des Woords, die daarover met de kerkeraad overleg pleegt.

 

Hierop wordt, nadat de assessor in dankgebed is voorgegaan, de vergadering door de praeses geschorst.