Herziening van de kerkorde. Besluit over art. 70-73

Art. 348. De synode besluit de artikelen 70-73 (met uitzondering van artikel 71) van de herziene kerkorde als volgt vast te stellen:

 

Hoofdstuk IV

HET WERK VAN DE KERK

I. Kerkdiensten

a. Algemene bepalingen

Artikel 70

De kerkeraden zullen zorgen dat de gemeente, in het bijzonder op de dag des Heren wordt samengeroepen tot de dienst des Woords, de dienst der sacramenten, de dienst der gebeden en de dienst der barmhartigheid.

Artikel 72

1. De leiding van de kerkdiensten berust bij de dienaar des Woords van de gemeente of bij een van haar dienaren, dan wel bij een andere, door de kerkeraad daartoe uitgenodigde bevoegde dienaar des Woords.
2. Indien een proponent voorgaat, zal de leiding bij deze berusten, met dien verstande, dat hij zich onthouden zal van alle verrichtingen, welke een ambtelijk karakter dragen.
3. Hetzelfde geldt, indien een lid van de gemeente voorgaat, aan wie de classis, in een zeer bijzonder geval, op verzoek van de kerkeraad, na ingesteld onderzoek, daartoe de bevoegdheid heeft verleend.
4. In de overige gevallen zal de leiding berusten bij een ouderling der gemeente en zal een naar het oordeel van de kerkeraad geschikte preek worden gelezen.

Artikel 73

1. Op de dag des Heren zal de gemeente in kerkdiensten samenkomen en voorts tenminste eenmaal op het Kerstfeest, de Goede Vrijdag en de Hemelvaartsdag.
2. De kerkeraden zullen zoveel mogelijk zorg dragen, dat kerkdiensten worden gehouden op de Oudejaars- en Nieuwjaarsdag en op de bid- en dankdagen voor gewas en arbeid.
3. Het wordt in de vrijheid van de kerk gelaten kerkdiensten te houden op de tweede feestdagen.