Herziening van de kerkorde art. 60-68

Art. 344. Vervolgens komen aan de orde de artikelen 60- 68 van de voorlopig vastgestelde kerkorde (zie bijlage LXXVIII a, b en c).

Artikel 60 wordt vastgesteld met de kleine daarin door de deputaten voorgestelde wijziging.

Vanuit de kerken blijken tegen lid 2 van artikel 61 ernstige bezwaren te zijn ingebracht: mede met het oog daarop wordt het voorstel der commissie om dit 2e lid geheel te laten vervallen, aanvaard. De beide andere leden van dit artikel worden goedgekeurd, met dien verstande, dat lid 3 nu lid 2 zal worden.

De artikelen 62 en 63 worden onveranderd vastgesteld.

Het voorstel van de deputaten om aan artikel 64 een 2e lid toe te voegen en daarin op te nemen de bepaling die in artikel 34, lid 2, geschrapt werd (zie acta, art. 334), wordt door de commissie overgenomen en door de synode aanvaard. Overigens worden in artikel 64 geen wijzigingen aangebracht.

Bij artikel 65 heeft ouderling T. Spaan een amendement ingediend; het wordt thans door hem ingetrokken. Daarna wordt dit artikel in de nieuwe redactie, die deputaten ervoor hebben ontworpen, aangevuld met enkele woorden, die de commissie aanbeveelt, aanvaard.

In artikel 66 komen op voorstel van de commissie een paar veranderingen; overigens wordt het aangenomen.

Ook artikel 67 wordt goedgekeurd, nadat daarin geschrapt is het woord „generale”.

Tenslotte wordt besloten artikel 68 te laten vervallen, aangezien het daarin bepaalde reeds is opgenomen in de vastgestelde huishoudelijke regeling der synode.