Herziening van de kerkorde. Besluit over art. 55-59

Art. 343. De synode besluit de artikelen 55-59 van de herziene kerkorde als volgt vast te stellen:

 

c. De particuliere synode

Artikel 55

1. Het ressort van een particuliere synode wordt gevormd door de kerken van tenminste drie in elkanders nabijheid gelegen classes.
2. Indien het aantal classicale ressorten meer dan zes bedraagt, kan tot splitsing van het ressort van een particuliere synode worden overgegaan.
3. Splitsing van het ressort van een particuliere synode en wijziging in zijn omvang kunnen niet tot stand komen zonder de medewerking en het goedvinden van de generale synode.

Artikel 56

Naar de particuliere synode vaardigt elke classis twee dienaren des Woords en twee ouderlingen af, of indien er niet meer dan vier classes zijn. en zulks door die synode bepaald is, drie dienaren des Woords en drie ouderlingen, alsook in het artikel 47, lid 1, bedoelde geval een diaken of, indien drie dienaren des Woords en drie ouderlingen afgevaardigd worden, twee diakenen.

Artikel 57

1. De particuliere synode wordt ieder jaar eenmaal samengeroepen in gewone bijeenkomst ter behandeling van de voorkomende zaken.
2. Zij kan, zo nodig, in buitengewone bijeenkomst worden samengeroepen.

Artikel 58

1. De particuliere synode zal enige dienaren des Woords, uit elke classis één, aanwijzen als deputaten, met de opdracht:
a. de classes desverlangd in moeilijkheden bij te staan en van advies te dienen;
b. de vereiste medewerking te verlenen bij het afnemen van de peremptoire examens;
c. de vereiste medewerking te verlenen bij alles wat betrekking heeft op elke vorm van ontslag uit de dienst, overgang tot een andere staat des levens, emeritusverklaring, en afzetting van dienaren des Woords.
2. Deze en alle overige door de particuliere synode met welomschreven opdrachten benoemde deputaten zullen van hun handelingen rapport uitbrengen aan de eerstvolgende particuliere synode en zijn aan deze ook overigens verantwoording schuldig.

Artikel 59

1. Het staat aan elke particuliere synode vrij samen te werken met andere particuliere synoden of met classes van andere particuliere synoden, zulks evenwel niet zonder het goedvinden van deze synoden, ter behartiging van belangen, die deze vergaderingen in het bijzonder aangaan, of tot het verrichten van gezamenlijke arbeid van evangelisatie, zending of anderszins.
2. Van een dergelijke samenwerking zal steeds aan de generale synode kennis worden gegeven.
3. Eventuele geschillen ter zake zullen aan de beslissing van de generale synode onderworpen worden.