Acta particularia aut1) quaestionibus particulares.

Aanhangsel op de voorige Synode, behelzende eenige particuliere Vraagen, mitsgaders eenige particuliere Statuten in dezelve beantwoord.

Cap. I. Byzondere Vragen2).

 


1) Bij F. staat hiervoor: seu.
2) Het geheele hoofd (Aanhangsel enz.) is in nr. 3, bij C. en bij J. niet te vinden. In nr. 3 is geen ander opschrift dan: Particuliere of bysondere Questien; bij C.: Bijsondere Vraaghen verhandelt inde Gheneraale Synode tott Embden Aº 1571; en bij J.: Besondere Acta, vnd Fragen. Ook blijven bij J. de cijfers der artikelen tot het einde toe doorloopen, zoodat art. 1 der particuliere vragen aldaar art. 53 is (het voorafgaande 53e art. van den gedrukten tekst heeft bij J. geen cijfer). Meermalen echter worden aldaar artikelen samengevoegd of gesplitst; veel vaker dan bij C. en in de Latijnsche afschriften.