Rutgers, F.L.

Rutgers, Frederik Lodewijk (1836-1917)

over hem:

H.H. Kuyper, Rede uitgesproken op Woensdag 18 October 1905, ter gelegenheid van de herdenking van het vijf en twintig jarig professoraat van Dr. F.L. Rutgers, z.p., z.j. [1906] (overdruk uit de Almanak van het Studenten-Corps der Vrije Universiteit 1906, z.p., z.j., 55-64)
J.C. Rullmann, Dr. F.L. Rutgers in zijn leven en werken geschetst, Rotterdam: Drukkerij Libertas, 1918
A.F.C. Dubbeldam, Momenten in leven, arbeid en denken van Ph.J. Hoedemaker en F.L. Rutgers vergeleken in het bijzonder inzake het kerkrecht (Scriptie voor het vak kerkgeschiedenis IV van het International Theological Institute), Zwaagwesteinde, 1997 (Typoscript)

Lees verder:

Lohman, A.F. de Savornin, Rutgers, F.L. De rechtsbevoegdheid onzer plaatselijke kerken

Rutgers, F.L. Vrije Theologische Studie

Rutgers, F.L. (1889)

Rutgers, F.L. De geldigheid van de oude Kerkenordening der Nederlandsche Gereformeerde Kerken

Rutgers, F.L. Bespreking der hoofdpunten van het Kerkrecht naar aanleiding van de Dordtsche Kerkenorde

Rutgers, F.L. Het Kerkrecht in zoover het de Kerk met het Recht in verband brengt

Rutgers, F.L. De Beteekenis der Gemeenteleden als zoodanig, volgens de Beginselen, die Calvijn, toen hij openlijk optrad, heeft ontwikkeld en toegepast

Rutgers, F.L., Jong, J. de. Verklaring van de Kerkenordening van de Nationale Synode van Dordrecht van 1618-1619

Rutgers, F.L. Kerkelijke Adviezen I

Rutgers, F.L. Kerkelijke Adviezen II

Rutgers, F.L. De geldigheid van de oude kerkenordening der Nederlandsche gereformeerde kerken

Rutgers, F.L. Doop van kinderen, die de eerste kindsheid reeds ontwassen zijn

Rutgers, F.L. De verplichting tot het helpen van vacante kerken

Rutgers, F.L. De officieele tekst van de Liturgie der Geref. Kerken in Nederland

Rutgers, F.L. De bepaling van den diensttijd der ouderlingen historisch eenigszins toegelicht I

Rutgers, F.L. De bepaling van den diensttijd der ouderlingen historisch eenigszins toegelicht II

Rutgers, F.L. De bepaling van den diensttijd der ouderlingen historisch eenigszins toegelicht III

Rutgers, F.L. De bepaling van den diensttijd der ouderlingen historisch eenigszins toegelicht IV (Slot)

Rutgers, F.L., Lohman, A.F. de Savornin, Kuyper, A. Gereformeerd Kerkelijk Congres

Rutgers, F.L. De Hiërarchie in haar kerkbedervend karakter

Rutgers, F.L., Lohman, A.F. de Savornin. In hoeverre heeft de genootschappelijke band, die sedert 1816 aan de Ned. Gereformeerde Kerken is opgelegd, voor de bijzondere Kerken die daarin geplaatst zijn eene bindende kracht?