Gereformeerde Gemeenten (1907)

contact

Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening van de Gereformeerde Gemeenten
Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
telefoon: 0348 48 99 00
e-mail: info@cbgg.nl

contactpersoon

A.G. Bregman
Van Koppenweg 15
2672 EG Naaldwijk
secretaris@gergemkerkrecht.nl

 

 

 

over het kerkrecht van de Gereformeerde Gemeenten

Actuele kerkorde:

Kerkorde (2019) en appelregeling (2019). Zie: www.gergemkerkrecht.nl

Historische documentatie:

Kerkorde (editie 1907)
ds. G.H. Kersten, Kerkelijk Handboekje, 19612
Kerkorde (editie 2008)
commissie kerkorde: In orde (1999, door de synode ingetrokken!)
deputaten kerkorde: In goede orde (2008, door de synode ingetrokken!)
De Dordtse Kerkorde, met inleiding, aantekeningen en toelichting voor hedendaags gebruik (2008)

commentaar:
ds. K. de Gier, De Dordtse Kerkorde (1989)
ds. W. Silfhout, Gereformeerd Kerkrecht in kort bestek (tweede herziene druk, 2021), te bestellen bij de uitgever

capita selecta:
ds. M. Golverdingen, Kandidaatstelling en approbatie (1985)
ds. M. Golverdingen, Leidraad en beslisschema bijzondere kerkvisitatie (1997)
ds. M. Golverdingen, Huwelijksontwrichting en kerkelijke tucht (1999)
ds. M. Golverdingen, Gereformeerd Kerkrecht (catecheseles) (2002)
J. Mastenbroek, De tucht over de letter (1985)
ds. W. Silfhout, Kerkrechtelijke aspecten bij echtscheiding (1999)

rapporten:
De Synodale Commissie kerkelijke huwelijksbevestiging na echtscheiding in opdracht van de Generale Synode 2019 van de Gereformeerde Gemeenten, De heilige huwelijke staat. Een Bijbelse visie op (her)trouwen en scheiden (herziene uitgave) (2020). 

Voor meer informatie over het kerkrecht van de Gereformeerde Gemeenten wordt verwezen naar de website van het Deputaatschap Kerkrecht van de Gereformeerde Gemeenten: www.gergemkerkrecht.nl