Vogelaar, N.

Woord vooraf

1983

|5|

Woord vooraf

 

 

Deze bundel is tot stand gekomen naar aanleiding van een congres, dat het Gereformeerd Sociaal en Economisch Verband op 14 februari 1981 te Amersfoort belegde over de emancipatie van de vrouw.

Ter voorbereiding van dat congres zijn voor de deelnemers verschillende studies geschreven. Na het congres bleek er een grote vraag te bestaan naar studiemateriaal over het besproken vraagstuk.

Bezinning in gereformeerde kring over de plaats van de vrouw werd geïntensiveerd, ongetwijfeld mede door de geboden inspraakmogelijkheid bij het Nederlands Aktieprogram Emancipatiebeleid. Van die inspraakmogelijkheid werd door gereformeerde vrouwen massaal gebruik gemaakt. Helaas blijkt uit de verslaggeving rond deze enquête niet dat de regering met de bijbels gefundeerde kritiek op het emancipatiebeleid serieus rekening wil gaan houden. Deze houding van de overheid maakt het te meer noodzakelijk om ons zelf rekenschap te geven van onze visie op de verhouding van vrouw en man in onze samenleving.

Dit boekje wil daar een bijdrage toe leveren. Beoogd wordt vanuit een bijbelse visie de plaats en taak van de vrouw te benaderen. Daarbij ligt een confrontatie met de plaats en taak van de man voor de hand.

Begonnen wordt met een tweetal exegetische bijdragen van de predikanten dr. W.G. de Vries en drs. A. Kamer. Deze dienden mede ter voorbereiding van het GSEV-congres.

Dan volgt het congres-referaat van mevrouw mr. L.G.A. Bremmer-Lindeboom, onder de titel ‘Man en vrouw in perspectief van bijbel en cultuur’.

De studies van mevrouw drs. M. Wilcke-van der Linden en de heer E. van Middelkoop over vrouw, gezin en samenleving en over emancipatie en overheid zijn op ons verzoek speciaal voor deze bundel geschreven; de studie van de heer Van Middelkoop is bedoeld als een informatieve bijdrage.

Wij zijn de auteurs dank verschuldigd voor hun medewerking aan deze uitgave en vertrouwen erop dat dit werk mede mag dienen tot een juist inzicht op de opdracht die God aan vrouw en man geeft in Zijn dienst en tot Zijn eer.

 

N. Vogelaar
voorzitter GSEV