Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

De Ghemeynten sullen onderhouden, beneffens den Sondagh, Christ-dagh, Paesschen ende Pincxteren: Maer ter plaetsen daer meer Feest-dagen, door bevel der Overheden ghehouden werden, tot ghedaghtenisse der weldaden Christi (als de besnijdenisse Christi ende Hemelvaerts-dagh) sullen de Dienaers arbeyden dat sy met Predicken den ledigh-ganck des volcx in een Heylige ende nutte oeffeninghe veranderen.