Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

32. Het Ampt vanden Praeses is, voor te stellen ende te verclaren t’ghene te handelen is, toe te sien dat een yegelijck zijn ordre houde int spreecken: Den kibbelachtighen ende die te heftigh zijn int spreecken, te bevelen datse swijghen, Ende over de selve gheen gehoor gevende, de behoorlijcke Censure te laten gaen. Voort sal zijn Ampt uytgaen, wanneer die t’samen-comste scheydet.