Vande Leere, Sacramenten ende andere Ceremonien

Alsoo de Avont-gebeden in veel plaetsen vruchtbaer bevondê worden / soo sal in ’t ghebruyck der selver elcke Kercke volghen t’ghene sy achtet tot haere meeste stichtinghe te dienen. Doch wanneermense begheeren soude wegh te nemen / sal t’selfde niet zonder ’t oordeel der Classe / mitsgaders der Overheyt / de Gereformeerde Religie toe-gedaen / gheschieden.