(Cap. VI) Van de kerckelicke vermaninghe ende straffinghe

8. De ghene die sware sonden begaen hebben die der kercke schandelick sijn ofte oock die van der overicheyt ghestraft behooren te worden, al ist dat se met woorden boetverdicheyt bewijsen, sullen sij nochtans van de ghemeynschap des Avontmaels om de aerghernisse wech te nemen ende hare boetveerdicheyt te beproeven affgehouden worden.
Dogh hoe dickwils off hoe lange dit gheschieden sal, sal in ’t goetduncken des kerckenraets staen.