Van de censuur en kerkelijke vermaning

Dengenen, die uit de gemeente vertrekken, zal eene attestatie of getuigenis aangaande hun belijdenis en wandel door den kerkeraad medegegeven worden, door twee onderteekend, of bij attestatiën, die onder het zegel der kerk gegeven worden, met ééne onderteekening.