|72|

 

Inhoudsopgave.

 

I. De geïnstitueerde kerk — 1-21
 Inleiding — 4
 Het Roomsche stelsel — 6
 Het Gereformeerde stelsel — 7
 Het ontstaan der geïnstitueerde kerk — 9
 Het voortbestaan der geïnstitueerde kerk — 13
 Het naast elkander bestaan van meerdere geïnstitueerde kerken in een zelfde plaats — 17
 Het uittreden uit een geïnstitueerde kerk — 19

II. De reformatie met opzicht tot de geïnstitueerde kerken — 21-42
 Het Roomsche stelsel — 22
 Het Gereformeerde stelsel — 23
 Het ambt der geloovigen — 25
 Twee wegen van reformatie — 30
 Reformatie door Separatie steeds ultimum remedium — 31
 Het Collegiale standpunt — 35
 Separatisme — 38
 Een tweede instituut naast een reeds aanwezig instituut — 40

III. De kerkrechtelijke, staatsrechtelijke en burgerrechtelijke gevolgen der beide reformatiën — 42-60
 Niet in geestelijken zin bedoeld — 42
 De gevolgen der Separatie — 43
  Kerkrechtelijk — 44
  Staatsrechtelijk en burgerrechtelijk — 48
 De gevolgen der Doleantie — 51
  Kerkrechtelijk — 51
  Staatsrechtelijk — 58
  Burgerrechtelijk — 59

IV. De vereeniging — 60-71
 Vereeniging of hereeniging? — 60
 Kerkrechtelijke gehoudenheid tot vereeniging — 62
 Van de Nederduitsche Gereformeerde kerken — 63
 Van de Christelijke Gereformeerde kerken — 64
 Het reglement van 1869 — 66
 Geen aequivalent — 68
 Slotwoord — 70