Bouwman, M.

Voetius over het gezag der synoden

Genre: Literatuur

Amsterdam

S.J.P. Bakker

1937

Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de heilige Godgeleerdheid op gezag van den Rector Magnificus Dr. J. Waterink, hoogleeraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte, in het openbaar te verdedigen op vrijdag 25 Juni 1937 des namiddags te 4 uur in het gebouw der Maatschappij voor den Werkenden Stand

 

|v|

Aan mijn vrouw.