Herziening van de kerkorde. Besluit over art. 35, 42, 45 en 71

Art. 446. De synode besluit de artikelen 36 en 71 van de herziene kerkorde als volgt vast te stellen, terwijl over de artikelen 42 en 45 nog een nadere beslissing zal worden genomen.

 

Artikel 35 (zie voor de volledige tekst art. 335).

Artikel 71

1. De inrichting van de kerkdiensten wordt vastgesteld door de kerkeraad.
2. In deze kerkdiensten zullen gebruikt worden de Bijbelvertaling, het psalm- en gezangboek en de liturgische formulieren, welke door de generale synode zijn aangewezen of vastgesteld, en zal men zich zoveel mogelijk houden aan een orde van dienst, welke door de generale synode is vastgesteld.