Herziening van de kerkorde art. 87-92

Art. 354. De behandeling van het rapport van commissie II, rapporteurs ds M. Kamper, ds A.C. van Nood, mr P.F. Oosterhof en ds mr W.S. de Vries, over de herziening van de kerkorde (E 1, O 1a, 2, 4-13, 15-20, 22-29, 31-38, 41-13) (bijlage LXXVIII a, b en c) wordt voortgezet.

De praeses stelt aan de orde de bespreking van de artikelen 87-92 van de voorlopig vastgestelde kerkorde, waarbij ds mr W.S. de Vries als rapporteur der commissie optreedt.

Artikel 87 wordt door de synode goedgekeurd met de door de deputaten en de commissie voorgestelde wijziging.

In verband met het feit, dat er tussen de deputaten en de commissie een verschil bleef t.a.v. de woorden „indien zij voorwerp van vermaan of tucht zijn”, voorkomende in artikel 88, lid 1, stelt de commissie thans voor daar na het woord „medegeven” als volgt te lezen: „welk getuigenis in overeenstemming zal zijn met de werkelijke gesteldheid, met name doordat daarin, indien de bedoelde leden voorwerp van tucht zijn, hiervan mededeling wordt gedaan”. Ook is er door ds H.W.H. van Andel een voorstel ingediend om, in afwijking van wat de deputaten voorstelden, de redactie van de voorlopig vastgestelde kerkorde te handhaven. Na een vrij uitvoerige discussie dient ds A.G. van der Stoel een sub-amendement in om uit het amendement-Van Andel de woorden „vermaan of” te laten vervallen. Dit sub-amendement wordt verworpen; daarna wordt het amendement-Van Andel aangenomen. Overigens wordt lid 1 van artikel 88 met de door de deputaten en de commissie voorgestelde wijzigingen aanvaard. Lid 2 en 3 van dit artikel worden onveranderd vastgesteld.

Vervolgens wordt artikel 88a (oud 79, 1 en 2; 80, 4 en 88, 4) door de synode aangenomen, het eerste lid in de lezing van de voorlopig vastgestelde kerkorde, het tweede lid in de nieuwe redactie, door de deputaten ontworpen.

De behandeling van artikel 89 wordt uitgesteld, totdat de diakenen aanwezig zullen zijn (zie verder art. 419 en 420).

Over de artikelen 90, 91 en 92 blijkt overeenstemming te zijn tussen de deputaten en de commissie; de synode aanvaardt deze artikelen met de voorgestelde wijzigingen.