Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 7.

Behandeling in eerste aanleg

Elke uitspraak wordt schriftelijk opgemaakt en dient te bevatten:
a. de naam en bij personen bovenden de kerkelijke kwaliteit en de woonplaats van degene die het bezwaarschrift indiende;
b. de dagtekening van het bestreden besluit, alsmede de datum waarop het bezwaarschrift bij het college is ingekomen;
c. een feitelijke samenvatting van het bezwaar of geschil;
d. de rechtsgronden waarop de uitspraak berust;
e. een duidelijke uitspraak inzake het bezwaar of geschil, zo nodig een regeling van de rechtsgevolgen van de uitspraak;
f. — indien het een uitspraak van een regionaal college betreft — een mededeling of beroep mogelijk is op het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen;
g. de dagtekening van de uitspraak, de handtekening van de voorzitter en de secretaris van het college of van hun plaatsvervangers.