Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 9.

Behandeling van een zaak in beroep

Binnen dertig dagen nadat de uitspraak is gedaan, zendt het generale college — in afwijking van het bepaalde in artikel 7-9 — een afschrift aan:
a. degene die het beroepschrift heeft ingediend;
b. het kerkelijk lichaam tegen het besluit waarvan het bezwaar gericht was, dan wel degene met wie het geschil bestond;
c. het regionale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen waarvan de uitspraak in het geding was;
d. de kleine synode;
e. het generale college voor de visitatie;
f. het breed moderamen van de classicale vergadering;
g. indien het college daartoe aanleiding ziet aan het regionale college voor de visitatie.
De aan de onder a en b genoemden te verzenden afschriften zijn afschriften die voor gelijkluidend aan de uitspraak zijn gewaarmerkt door de secretaris van het college; ze worden aangetekend verzonden.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 12-9-4, besluit generale synode d.d. 20 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.