Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 8.

Beroep

Lid
1

Van een uitspraak van een regionaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen, met uitzondering van het in lid 5 van dit artikel genoemde, kan
− degene die een bezwaar maakte of een geschil aanbracht;
− bij bezwaren, het lichaam waarvan het besluit bij de behandeling van het bezwaar in het geding was, of
− bij geschillen, degene met wie het geschil bestond
in beroep gaan bij het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.