Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 7.

Behandeling in eerste aanleg

Lid
9

Het college zendt aangetekend binnen dertig dagen nadat het zijn uitspraak heeft gedaan een afschrift daarvan aan:
a. degene die het bezwaarschrift heeft ingediend;
b. het kerkelijk lichaam tegen het besluit waarvan het bezwaar was gericht, dan wel degene met wie het geschil bestond;
c. de kleine synode;
d. — indien een plaatselijk kerkelijk lichaam betrokken is bij het bezwaar of geschil — het breed moderamen van de classicale vergadering;
e. — indien het college daartoe aanleiding ziet — het regionale college en/of het generale college voor de visitatie.
Een regionaal college zendt eveneens een afschrift aan het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.
De aan de onder a en b genoemden te verzenden afschriften zijn afschriften die voor gelijkluidend aan de uitspraak zijn gewaarmerkt door de secretaris van het regionale college; ze worden aangetekend verzonden.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 12-7-9, besluit generale synode d.d. 20 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.