Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 4.

Geschillen

Lid
1

Geschillen, gerezen tussen kerkelijke lichamen, ambtsdragers, hen die in een bediening zijn gesteld of een functie vervullen, ter zake van
− de vervulling van hun taak,
− de begrenzing van hun arbeidsvelden of
− de omvang van hun bevoegdheden
worden beslecht
indien het een geschil is tussen kerkelijke lichamen of personen waarvan het arbeidsveld is gelegen in het rechtsgebied van één regionaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen, door dit regionale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen; en
in de overige gevallen door het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 12-4-1, besluit generale synode d.d. 9 november 2012, ingegaan 1 januari 2013.