Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 12.

Revisie door de vergadering die het besluit nam

Een verzoek tot revisie wordt schriftelijk en gemotiveerd ingediend binnen dertig dagen na de dag waarop het besluit waarvan men revisie verzoekt is genomen dan wel dertig dagen na de dag waarop de bezwaarde van dat besluit redelijkerwijze had kunnen kennis nemen. Indien tevens bezwaar is ingediend zendt het kerkelijk lichaam waaraan revisie wordt gevraagd een afschrift van het revisieverzoek aan het betrokken college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.
Het kerkelijk lichaam meldt aan de indiener van het revisieverzoek zijn beslissing op het verzoek.