Ordinantie 11 De vermogensrechtelijke aangelegenheden

 

I. De vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente

Artikel 5.

Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging

Lid
1

De gemeente heeft rechtspersoonlijkheid.
De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters tezamen. Het college van kerkrentmeesters wijst voor elk van beiden uit zijn midden of uit de kerkenraad een plaatsvervanger aan.
Waar een streekgemeente is gevormd, hebben zowel de streekgemeente als de gemeenten die tezamen de streekgemeente vormen rechtspersoonlijkheid.
Een wijkgemeente, een missionaire gemeente en een huisgemeente hebben geen rechtspersoonlijkheid.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 11-5-1, besluit generale synode d.d. 20 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.