Hoofdstuk IV

Het werk van de kerk

I. Kerkdiensten

b. Dienst der sacramenten

Artikel
69 [77]

1. De heilige doop zal door de dienaren des Woords aan de kinderen des verbonds in een kerkdienst bediend worden met gebruikmaking van het hiervoor vastgestelde formulier.
2. De kerkeraad zal erop toezien, dat de doop zo spoedig mogelijk wordt aangevraagd en bediend.
3. Wanneer geen der ouders gerechtigd is de doopvragen te beantwoorden, zal de kerkeraad in overleg met de ouders omzien naar een of meer doopgetuigen, die genoegzame waarborg kunnen geven voor een christelijke opvoeding.