Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van de werkzaamheden van de kerkrentmeesters
Artikel
81.4

Bij de vervulling van hun taak als omschreven in de leden 1 en 3 van dit artikel vertegenwoordigen een of meer door kerkrentmeesters uit hun midden aangewezen personen de gemeente in en buiten rechte.