Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van de werkzaamheden van de kerkrentmeesters
Artikel
81.1

De kerkrentmeesters zijn onder toezicht van de kerkeraad belast met het beheer van dat deel van het vermogen der gemeente, dat niet voor de diakonale taak bestemd is en de regeling der inkomsten en uitgaven als bedoeld in artikel 88 op de wijze als in dit artikel en de artikelen 82 tot en met 94 omschreven.