Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van de werkzaamheden van de kerkeraad
Artikel
79.2

De goedkeuring van de Synodale Commissie is, buiten het geen is bepaald in artikel 82, vereist voor:
a. het verkrijgen, vervreemden of met hypotheek dan wel anderszins bezwaren van onroerende zaken;
b. het vestigen, wijzigen of afstand doen van zakelijke rechten op onroerende zaken;
c. het vervreemden, met enig zakelijk recht bezwaren of het in bruikleen of huur afstaan van roerende zaken, die geschiedkundige of oudheidkundige waarde, dan wel kunstwaarde bezitten;
d. het ter leen opnemen van gelden;
e. het zuiver of beneficiair aanvaarden of verwerpen van nalatenschappen;
f. het aanvaarden van legaten of schenkingen, waaraan lasten zijn verbonden;
g. het aangaan van dadingen en akkoorden;
h. het voeren van processen, zo eisende als verwerende, met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen;
i. het opdragen van geschillen aan scheidslieden;
j. het berusten in rechtsvorderingen;
k. in het algemeen voor alle handelingen waarvan het belang een bedrag van ƒ 5.000,— te boven gaat, met dien verstande dat de Synodale Commissie bevoegd is op verzoek van de kerkeraad een hoger bedrag vast te stellen.