Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van de vergaderingen
Artikel
75.1

Tenzij in deze of in andere ordeningen anders is bepaald, worden de besluiten van de kerkeraad over personen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen. Onder volstrekte meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.