Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van de vergaderingen
Artikel
73.3

Wordt een aangelegenheid voor de eerste maal in behandeling genomen en daaromtrent beslist, dan zal, wanneer minder dan twee derde van het aantal der kerkeraadsleden aanwezig is, tenminste een vijfde van het aantal der aanwezige kerkeraadsleden het recht hebben te verlangen, dat het ter zake van deze aangelegenheid genomen besluit eerst rechtsgeldig zal zijn, wanneer het in de eerstvolgende vergadering, welke binnen 14 dagen zal moeten worden gehouden, zal zijn bekrachtigd.