Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van de vergaderingen
Artikel
73.2

Omtrent niet onder het vorige lid vallende, aan de orde gestelde aangelegenheden kunnen slechts besluiten worden genomen, wanneer ten minste drie vierde van het aantal der kerkeraadsleden aanwezig is en met algemene stemmen wordt besloten die aangelegenheden in behandeling te nemen.