Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van de vergaderingen
Artikel
73.1

In de vergadering mogen slechts besluiten worden genomen omtrent die aangelegenheden welke op de agenda staan vermeld of de ingekomen stukken betreffen. Voor het nemen van wettige besluiten is de aanwezigheid vereist van ten minste de helft van het aantal zittende kerkeraadsleden, met dien verstande dat niet minder dan drie kerkeraadsleden aanwezig moeten zijn.