Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van zijn samenstelling
Artikel
66.3

Overigens wordt het aantal ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen naar behoefte bepaald.