Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van zijn samenstelling
Artikel
66.2

Onverminderd het bepaalde in lid 1 moet een kerkeraad tenminste bestaan uit één ouderling, één kerkrentmeester en één diaken. Indien en zolang dit niet het geval is, treedt de Synodale Commissie als kerkeraad op, dan wel benoemt zij een kerkeraad.