I. De diensten

Roeping tot de dienst van ouderling en diaken

De roeping tot een dienst of ambt geschiedt door de gemeente, onder leiding van de kerkeraad.
Dit kan op de volgende wijze plaatsvinden:
De kerkeraad stelt de gemeente in de gelegenheid de aandacht te vestigen op belijdende leden, die zij acht te voldoen aan de in de Heilige Schrift voor ambtsdragers gestelde eisen. Daarna stelt hij de gemeente in de regel het dubbele van het vereiste aantal te verkiezen ambtsdragers voor om haar daaruit te laten kiezen.
De verkiezing, waartoe de belijdende leden van de gemeente gerechtigd zijn, zal geschieden na gebed om de leiding van de Heilige Geest.
De namen van hen, die tot het ambt geroepen zijn, zullen op twee zondagen afgekondigd worden. Indien geen wettige bezwaren worden ingebracht, zal de bevestiging in het openbaar voor de gemeente plaatsvinden, met gebruikmaking van een daartoe bestemd formulier.